اخبار
1403/4/13 چهارشنبه
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و /۰۲/ با احترام، با عنایت به مجوز مشترک شماره ۱۲۸۱۴ مورخ ۱۷ بودجه کشور در خصوص استخدام پیمانی و تاییدیه تامین ما

.


۱۴۰۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و /۰۲/ با احترام، با عنایت به مجوز مشترک شماره ۱۲۸۱۴ مورخ ۱۷
بودجه کشور در خصوص استخدام پیمانی و تاییدیه تامین مالی تعداد ۲۰۰۰ نفر در مجموعه وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها و
۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور، نظر به اتمام و تکمیل /۰۷/ بخشداریهای تابعه موضوع مجوز شماره ۷۴۷۰۹ مورخ ۰۸
فرآیند های جذب و استخدام نیروی انسانی اعم از تامین اعتبار، شیوه ارزیابی تکمیلی و ...، به استحضار میرساند: اطلاعیه برگزاری
آزمون استخدامی مذکور به صورت متمرکز، هماهنگ و همزمان از طریق دوازدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی از
منتشر شده است. لذا خواهشمند است تدبیری اتخاذ فرمایید www.hrtc.ir طریق درگاه الکترونیکی جهاد دانشگاهی به آدرس
جوانان تحصیلکرده، مؤمن، متعهد، متخصص، کارآمد و تحولگرا واجد شرایط به منظور شرکت در آزمون استخدامی مذکور تشویق و
ترغیب نمایند. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر