معرفی رشته ها
1401/6/28 دوشنبه
 
رشته ارشد کارشناسی
آمار و ریاضی ریاضی  کاربردی - محض علوم تربیتی
ریاضیات و کاربردها علوم کامپیوتر
الهیات فیزیک اتمی مولکولی
جغرافیای انسانی  شهری  روستایی مدیریت دولتی
جغرافیای برنامه ریزی شهری مدیریت صنعتی
آب و هواشناسی مدیریت بازرگانی
حسابداری مهندسی فناوری اطلاعات
حقوق مهندسی کامپیوتر نرم افزار
زبان و ادبیات عرب مهندسی مدیریت پروژه
علوم اجتماعی مهندسی صنایع
تربیت بدنی و علوم تربیتی مترجمی زبان انگلیسی
علوم اقتصادی مهندسی منابع طبیعی
مهندسی آب و خاک
1