1392/7/7 یکشنبه

رشته ارشد

کارشناسی

آمار و ریاضی

ریاضی کاربردی - محض

علوم تربیتی

زبان وادبیات عرب 

ریاضیات و کاربردها

علوم کامپیوتر

 

الهیات

فیزیک اتمی مولکولی

 

جغرافیای انسانی شهری روستایی

مدیریت دولتی

 

جغرافیای برنامه ریزی شهری

مدیریت صنعتی

 

آب و هواشناسی

مدیریت بازرگانی

 

حسابداری

مهندسی فناوری اطلاعات

 

حقوق

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 

زبان و ادبیات عرب

مهندسی مدیریت پروژه

 

علوم اجتماعی

مهندسی صنایع

 

تربیت بدنی و علوم تربیتی

مترجمی زبان انگلیسی

 

علوم اقتصادی

مهندسی منابع طبیعی

 

 

مهندسی آب و خاک