1392/6/2 شنبه

دانشجوی عزیز جهت آشنایی و اطلاع از کارکنان بخش های مختلف اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی به روی بخش مورد نظر کلیک نمائید .

بخش های مورد نظر

اسامی کارکنان محترم بخش ها

اداری حراست

 

علی خلفی علی کرم نیک نژاد

 

فرهنگی ، دانشجوئی روابط عمومی

 

صمداله ایزدی حمید قائدی

 

مالی حسابداری

 

گلناز منفرد خدیجه زارع احمد قاسم پور حکمت کشاورزی

 

مسئول آموزش کاربر ارشد تحصیلات تکمیلی امتحانات

 

مهدی کریمی نیک ( قره زاده ) آرش خورشیدیان

سید عبدالکریم کاظمیان  مدینه محمدیان

 

فارغ التحصیلان

 

سید مهرداد موسوی سید عبدالکریم موسوی رضا رستمی

 

کتابخانه دبیرخانه بایگانی مخابرات

 

پری سیما حسینی مریم احمدی - - تاجماه حسینی تراب علمداری

 

کارشناسان آموزش

 

سید منصور موسوی سید مجتبی حسینی فر نادره نگین تاجی

 اسماعیل زارعی نسرین محمودی فاطمه اکبری هاجر انصاری