1395/7/10 شنبه
جهت دریافت برنامه کلاسی نیمسال اول به روی رشته مورد نظر کلیک نمایید.

1- مترجمی زبان                                                                  
9- علوم ورزشی علوم انسانی

2- حسابداری چند بخشی                                                       
   10- مترجمی زبان انگلیسی

3-حقوق                                                                           
  11- مدیریت بازرگانی

4- علوم تربیتی96                                                              
   12- مدیریت دولتی 96

5- علوم تربیتی چند بخشی                                                     
   13- مدیریت دولتی چند بخشی

6- علوم ورزشی 95                                                              
14- مدیریت صنعتی96

7- علوم ورزشی برادران
                                                       
  15- مدیریت صنعتی چند بخشی
 
8- زبان و ادبیات عربی ارشد