اخبار
معرفی رشته های دانشگاه پیام نور ممسنی

 

 

 

  

 

 

                      معرفی رشته های

 

                 دانشگاه پیام نور ممسنی

حقوق                           جغرافیا

علوم تربیتی       -           علوم افتصاد

مهندسی کامپیوتر              مهندسی صنایع

مهندسی مدیریت پروژه      مهندسی محیط زیست

علوم ورزشی                    علوم اقتصادی

مدیریت صنعتی                مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی                   حسابداری

زبان ادبیات فارسی             مترجمی زبان انگلیسی

پژوهشگر علوم اجتماعی      فقه و مبانی حقوق جمهوری اسلامی

 زبان ادبیات عرب

                          جهت راهنمایی و مشاوره رایگان
 
                                09173211588
                               09177048808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان ادبیات عرب